Algemene Verkoopvoorwaarden el4p

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 – risico overgang

Artikel 15-  Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling annulering en retourneren

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 -  Aanvullende of afwijkende bepalingen

 Artikel 19 -  Verordening Dierlijke Bijproducten

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  E.C.J. Mutsters

Heistraat 2

4891ZG Rijsbergen

Telefoonnummer: 06-28242696  bereikbaar tussen 16.00-19.00uur

E-mailadres: el4p.racka.en.romneycreaties@outlook.com

KvK-nummer: n.v.t.

Btw-identificatienummer: NL139807731B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Het kan zijn dat een product/bestelnummer niet leverbaar is. U kunt kiezen uit een vervangend of alternatief product uit de colletcie. U zal hierover via mailing over geinformeerd worden wat de mogelijkheden zijn/worden.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;

 • De eventuele kosten van aflevering; Verzendkosten per bestelling binnen nederland € 6.75 via post.nl bezorgt.

 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • Het al dan niet van toepassing zijn van de herroepingsrecht;

 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 • Offertes en aanbiedingen van de consument zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. In de offerte of aanbiedingen zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele verzend- en administratiekosten worden apart vermeld.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:.

 6. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument schriftelijk en of telefonisch met klachten terecht kan;

 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

 13. Artikel 6 - Herroepingsrecht   

 14. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 6 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 15. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

   

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

   

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, De terugbetaling is kosteloos voor de consument maar doch uiterlijk binnen 30 dagen.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

4.Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

5.de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

6.Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

7.Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.   

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie.

 1. De ondernemer garandeert van wat je koopt wat er op de foto’s en in de omschrijving staat. De kleuren op de foto’s kunnen echter afwijken van de realiteit en de maat.

 2. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door consument versterkte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is on staan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, of gebruik na de houdbaarheidsdatum,  onjuiste opslag of onderhoud daaraan, door de wederpartij en/of door derden, zonder schriftelijke toestemming van consument, de wederpartij en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de consument geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden  (bv doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen binnen en buiten, wassen)  et cetera.

 5. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 6. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 risico-overgang

  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging in de post (Wederpartij kan het product extra verzekerd laten opsturen om het risico te beperken).

 

Artikel 15 Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.

2. Gebruiker levert alleen zaken als deze op een van de volgende manieren betaald worden:

- Vooraf door overmaking op rekeningnummer. De gegevens hiervoor worden via webwinkel verstrekt;

- Na ontvangst van de betaling, waarbij er ook rekening gehouden dient te worden met de levertijd die voor de desbetreffende zaken geldt, worden de zaken verzonden.

  3. Gebruiker doet haar best om de zaken na betaling zo snel mogelijk in perfecte staat te leveren. Wederpartij krijgt bij bestelling bericht over de te verwachten levertijd. Levertijden zijn niet vaststaand, gelden alleen als indicatie.

 

Artikel 16 Klachtenregeling annulering en retourneren.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 8 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 8 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Gebruiker accepteert een annulering op welke tijd dan ook voorafgaand aan verzending. Dit geldt voor ieder te leveren product dat aangeboden wordt behalve de goederen die in opdracht worden besteld en/of gemonteerd, hiervoor worden gemaakte kosten in rekening gebracht. Zodra de goederen zijn verzonden en onderweg zijn, kan Gebruiker een annulering niet meer accepteren.

 6. Indien Wederpartij niet tevreden is met de geleverde goederen bestaat de mogelijkheid dit product in overleg binnen 8 dagen te retourneren.

 7. De zaken die worden teruggezonden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 8. A. Het product moet ongebruikt, geurloos, vlekvrij en onbeschadigd zijn.

 9. B. Het product moet waar dat van toepassing is in de originele verpakking zitten.

 10. C. De adressering moet juist vermeld zijn.

 11. Wederpartij is verantwoordelijk voor de zorg van de goederen in zijn bezit. Wederpartij dient in acht te nemen dat retourzending van de goederen voor eigen rekening en risico is. Gebruiker raadt Wederpartij daarom aan om, in geval van retourzending, een verzendbewijs te vragen. Ook een aanvullende dekking ter verzekering wordt geadviseerd. Gebruiker behoudt het recht retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel al is gebruikt, dat het beschadigd is of als het niet in originele verpakking is retour gezonden.

  Verzendkosten zijn voor rekening van de Wederpartij deze worden op de retourbetaling in mindering gebracht. Alle terugbetalingen zullen binnen 14 dagen na akkoord voor terugbetaling plaatsvinden. Dit akkoord kan slechts tot stand komen wanneer de zaken geretourneerd zijn en voldoen aan in dit artikel genoemde voorwaarden.

 

 Artikel 17- Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 – afwijkingen en bepalingen

  1.Producten zijn niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar en voor dieren; er kan wol etc losraken en er is ook wol gewassen, dit kan leiden tot problemen.

2.Producten zijn niet geschikt voor buiten zoals extreme temperaturen.

3.De wol producten zijn 100% natuurlijk.

4.Er kunnen scherpe onderdelen in zitten zoals o.a.  bindijzerdraad.

5.De wol producten zijn meerdere keren preventief behandeld tegen ongedierte,  maar wij sluiten niet uit dat er nog iets in kan zitten.

6.Onderhoudsmiddelen om preventief tegen ongedierte te bestrijden kun je bij diverse winkels bestellen.

7.Vanwege hygiëne op ons bedrijf kunnen wij geen producten repareren of herstellen.

  8.Bereikbaarheid op woensdag en vrijdag16.00- 18.00 uur 0628242696 inspreken  of via mailing.

9.Door de werkzaamheden/vakantieperiodes/netwerkstoringen op ons bedrijf kan het zijn dat we even niet bereikbaar zijn, we proberen z.s.m. contact met u op te nemen in ieder geval binnen 3 weken, probeer het dan nogmaals.

 Artikel 19 - Verordening Dierlijke Bijproducten

Sinds 2002 valt wol van schapen onder de Verordening Dierlijke Bijproducten, (EG) nr. 1774/2002. Om risico's voor de gezondheid van mens en dier te voorkomen stelt deze verordening eisen aan productiewijzen van dierlijke bijproducten die niet zijn bestemd voor consumptie door de mens.


Tijdens een controlemissie van de Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese Commissie had de VWA (voedsel en waren authoriteit) de risico's van de wolproductieketen onvoldoende in beeld.
Op verzoek van de hoofdinspecteur veterinaire volksgezondheid, diergezondheid, dierwelzijn en diervoeder, zijn de microbiologische risico's beoordeeld van onbehandelde schapenwol in de Nederlandse wolproductieketen.

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) is gevraagd een kwalitatieve risicobeoordeling uit te voeren omdat vanwege het ontbreken van voldoende gegevens de risico's niet konden worden uitgedrukt in aantallen te verwachten ziektegevallen. Het betreft hier dus een risicoanalyse. Wol kan een besmettingshaard vormen voor diverse bacteriën zoals Q koorts en Chlamydia, maar dit wordt als zeer gering ingeschat.

 

Op kleine schaal wordt bijvoorbeeld onbehandelde wol geleverd aan burgers die uit liefhebberij zelf de wol willen behandelen en spinnen. Omdat gegevens ontbreken is een uitspraak over de bijdrage van deze blootstellingsroute aan het risico niet mogelijk.

Zoals met zoveel zaken is ook het omgaan met dieren niet zonder (aanvaardbare) risico's. We kennen allemaal de Q-koorts uitbraak, maar weten we ook dat deze bacterie zich kan schuilhouden in stro.
Het leven is nu eenmaal niet zonder risico's en hoe meer weerstand we opbouwen, des te lager zijn deze risico's.


De positieve kanten van het omgaan met dieren op kinderboerderij of boerderij zijn vele malen groter dan de eventuele risico's.


Handen wassen na contact is een natuurlijk een goed advies. En zwangere vrouwen moeten natuurlijk extra oppassen, maar dat moeten ze ook in het bijzijn van katten.

Het complete rapport lees u hier: Advies over microbiologische risico's van schapenwol in de Nederlandse wolproductieketen 

 

 

 

 

 

 

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!